Channel Manager ارائه راهکارهای بسترسازی آنلاین برای رزرواسیون

این سامانه شما را قادر می سازد تا به صورت لحظه ای و مستقیم به نرم افزار هتل اتصال پیدا کرده و بتوانید اطلاعات موجودی، نرخی و محدودیتی هتل ها را در بروزترین حالت خود داشته باشید، همچنین به وسیله این سامانه می توانید رزرو خود را به صورت آنی در نرم افزار هتل به ثبت رسانده و در لحظه کانفرم هتل را در اختیار مهمان خود قرار دهید.

ارائه راهکارهای بسترسازی آنلاین برای رزرواسیون

ارائه راهکارهای بسترسازی آنلاین برای رزرواسیون

کاملاً اختصاصی شما

این محصول به گونه ای طراحی شده است که می تواند بر روی سرورهای اختصاصی شما نگهداری شود و مجموعه ما هیچ دسترسی به اطلاعات شما نداشته باشد، صرفاً هدف ما از ایجاد این محصول اتصال شما به فضای آنلاین بوده است و ما در کنار شما خواهیم بود تا در بهره برداری حداکثری از فضا آنلاین شما را یاری نماییم.

  • بروزرسانی امن
  • پشتیبانی 24/7
  • ر
  • راه اندازی اختصاصی

چرا باید آنلاین شوید؟

این محصول به گونه ای طراحی شده است که می تواند بر روی سرورهای اختصاصی شما نگهداری شود و مجموعه ما هیچ دسترسی به اطلاعات شما نداشته باشد، صرفاً هدف ما از ایجاد این محصول اتصال شما به فضای آنلاین بوده است.

ارائه راهکارهای بسترسازی آنلاین برای رزرواسیون

ارسال تغییرات

قطعاً برای شما شرایطی در ایام مختلف پیش آمده است که تمایل دارید قبل از هر رزرو هماهنگی با شما صورت گیرد و در صورت تایید شما رزرو دریافت شود، این مکانیسم پاسخ گو این نیاز شما می باشد و شما بتوانید موجودی خود را بهتر مدیریت کنید و در ایام خاص درگیر حل مسائل مربوط به اوری نشوید.

ارسال تغییرات

قطعاً برای شما شرایطی در ایام مختلف پیش آمده است که تمایل دارید قبل از هر رزرو هماهنگی با شما صورت گیرد و در صورت تایید شما رزرو دریافت شود، این مکانیسم پاسخ گو این نیاز شما می باشد و شما بتوانید موجودی خود را بهتر مدیریت کنید و در ایام خاص درگیر حل مسائل مربوط به اوری نشوید.

ارسال تغییرات

قطعاً برای شما شرایطی در ایام مختلف پیش آمده است که تمایل دارید قبل از هر رزرو هماهنگی با شما صورت گیرد و در صورت تایید شما رزرو دریافت شود، این مکانیسم پاسخ گو این نیاز شما می باشد و شما بتوانید موجودی خود را بهتر مدیریت کنید و در ایام خاص درگیر حل مسائل مربوط به اوری نشوید.

ارسال تغییرات

قطعاً برای شما شرایطی در ایام مختلف پیش آمده است که تمایل دارید قبل از هر رزرو هماهنگی با شما صورت گیرد و در صورت تایید شما رزرو دریافت شود، این مکانیسم پاسخ گو این نیاز شما می باشد و شما بتوانید موجودی خود را بهتر مدیریت کنید و در ایام خاص درگیر حل مسائل مربوط به اوری نشوید.

ارسال تغییرات

قطعاً برای شما شرایطی در ایام مختلف پیش آمده است که تمایل دارید قبل از هر رزرو هماهنگی با شما صورت گیرد و در صورت تایید شما رزرو دریافت شود، این مکانیسم پاسخ گو این نیاز شما می باشد و شما بتوانید موجودی خود را بهتر مدیریت کنید و در ایام خاص درگیر حل مسائل مربوط به اوری نشوید.

ارسال تغییرات

قطعاً برای شما شرایطی در ایام مختلف پیش آمده است که تمایل دارید قبل از هر رزرو هماهنگی با شما صورت گیرد و در صورت تایید شما رزرو دریافت شود، این مکانیسم پاسخ گو این نیاز شما می باشد و شما بتوانید موجودی خود را بهتر مدیریت کنید و در ایام خاص درگیر حل مسائل مربوط به اوری نشوید.

ارسال تغییرات

قطعاً برای شما شرایطی در ایام مختلف پیش آمده است که تمایل دارید قبل از هر رزرو هماهنگی با شما صورت گیرد و در صورت تایید شما رزرو دریافت شود، این مکانیسم پاسخ گو این نیاز شما می باشد و شما بتوانید موجودی خود را بهتر مدیریت کنید و در ایام خاص درگیر حل مسائل مربوط به اوری نشوید.

ارسال تغییرات

قطعاً برای شما شرایطی در ایام مختلف پیش آمده است که تمایل دارید قبل از هر رزرو هماهنگی با شما صورت گیرد و در صورت تایید شما رزرو دریافت شود، این مکانیسم پاسخ گو این نیاز شما می باشد و شما بتوانید موجودی خود را بهتر مدیریت کنید و در ایام خاص درگیر حل مسائل مربوط به اوری نشوید.

ارسال تغییرات

قطعاً برای شما شرایطی در ایام مختلف پیش آمده است که تمایل دارید قبل از هر رزرو هماهنگی با شما صورت گیرد و در صورت تایید شما رزرو دریافت شود، این مکانیسم پاسخ گو این نیاز شما می باشد و شما بتوانید موجودی خود را بهتر مدیریت کنید و در ایام خاص درگیر حل مسائل مربوط به اوری نشوید.

ارسال تغییرات

قطعاً برای شما شرایطی در ایام مختلف پیش آمده است که تمایل دارید قبل از هر رزرو هماهنگی با شما صورت گیرد و در صورت تایید شما رزرو دریافت شود، این مکانیسم پاسخ گو این نیاز شما می باشد و شما بتوانید موجودی خود را بهتر مدیریت کنید و در ایام خاص درگیر حل مسائل مربوط به اوری نشوید.

ارسال تغییرات

قطعاً برای شما شرایطی در ایام مختلف پیش آمده است که تمایل دارید قبل از هر رزرو هماهنگی با شما صورت گیرد و در صورت تایید شما رزرو دریافت شود، این مکانیسم پاسخ گو این نیاز شما می باشد و شما بتوانید موجودی خود را بهتر مدیریت کنید و در ایام خاص درگیر حل مسائل مربوط به اوری نشوید.

ارسال تغییرات

قطعاً برای شما شرایطی در ایام مختلف پیش آمده است که تمایل دارید قبل از هر رزرو هماهنگی با شما صورت گیرد و در صورت تایید شما رزرو دریافت شود، این مکانیسم پاسخ گو این نیاز شما می باشد و شما بتوانید موجودی خود را بهتر مدیریت کنید و در ایام خاص درگیر حل مسائل مربوط به اوری نشوید.