اتاق های دردسترس


Request URL

GET : {{base_url}}/v1/available-rooms

Request Headers

Content-Type : application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
Client-Token : {{YOUR-TOKEN}}

Query String Parameters

کلیدنوعتوضیحات
offsetIntegerتوسط این پارامتر مشخص کنید لیست شما از کجا شروع شود
countIntegerمشخص کننده تعداد گزینه های دریافتی می باشد
filters[Filter]لیستی از فیلتر های درخواستی

Response Value

کلیدنوعتوضیحات
room[room rate]شی جزییات رزرو درخواستی

نمونه درخواست