لیست شهر ها


Request URL

GET : {{base_url}}/v1/cities

Request Headers

Content-Type : application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
Client-Token : {{YOUR-TOKEN}}

Query String Parameters

کلیدنوعتوضیحات
offsetIntegerتوسط این پارامتر مشخص کنید لیست شما از کجا شروع شود
countIntegerمشخص کننده تعداد گزینه های دریافتی می باشد
filters[Filter]لیستی از فیلتر های درخواستی

Response Value

کلیدنوعتوضیحات
cities[City]شی جزییات رزرو درخواستی
totalintegerتعداد کل گزینه های قابل دریافت

نمونه درخواست

var settings = {
  "url": "{base_url}/v1/cities&",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Client-Token": "YOUR TOKEN",
    "Content-Type": "application/json"
  },
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});