جزئیات اطلاعات اقامتگاه


Request URL

GET : {{base-url}}/v1/properties/

Request Headers

Content-Type : application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
Client-Token : {{YOUR-TOKEN}}

Query String Parameters

کلیدنوعتوضیحات
offsetIntegerتوسط این پارامتر مشخص کنید لیست شما از کجا شروع شود
countIntegerمشخص کننده تعداد گزینه های دریافتی می باشد
filters[Filter]لیستی از فیلتر های درخواستی

Response Value

کلیدنوعتوضیحات
properties[Property Details]شی جزییات رزرو درخواستی
totalintegerتعداد کل گزینه های قابل دریافت

نمونه درخواست

var settings = {
  "url": "{{base-url}}/v1/properties/",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Client-Token": "YOUR TOKEN"
  },
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});