موجودیت ها


موجودیت ها شکل کلیه خروجی ها و ورودی های سرویس ها می باشند