نرخ اتاق


این موجودیت حاوی اطلاعات کامل ازنرخ یک اتاق در سامانه می باشد.

کلیدنوعتوضیحات
property_idIntegerشناسه اطلاعات
room_type_idIntegerشناسه نوع اتاق
room_type_nameStringنام اتاق
rate_plans[RatePlan]لیست نرخ ها

نمونه json