نوع قانون


این موجودیت حاوی اطلاعات کامل از نوع یک قانون در سامانه می باشد.

کلیدنوعتوضیحات
noticenoticeتذکر
executableexecutableموثر بر رزرو
computablecomputableموثر بر نرخ

نمونه json

{
  "notice": "notice",
  "executable": "executable",
  "computable": "computable",
}