شهر


این موجودیت حاوی اطلاعات کامل از یک شهر در سامانه می باشد.

کلیدنوعتوضیحات
idIntegerشناسه
nameStringنام شهر
province_idIntegerشناسه استان
province_nameStringنام استان
country_idIntegerشناسه کشور
country_nameStringنام کشور

نمونه json

{
  "id": 33,
  "name": "سهند",
  "province_id": 2,
  "province_name": "آذربایجان شرقی",
  "country_id": 1,
  "country_name": "ایران"
}