امکان رفاهی اقامتگاه


این موجودیت حاوی اطلاعات کامل از یک امکان رفاهی اقامتگاه در سامانه می باشد.

کلیدنوعتوضیحات
idIntegerشناسه
nameStringنام امکان رفاهی
group_idIntegerشناسه گروه امکان رفاهی
group_nameStringنام گروه امکان رفاهی

نمونه json

{
  "id": 2,
  "name": "تعداد طبقات",
  "group_id": 1,
  "group_name": "بنا"
}