جزئیات امکان رفاهی اقامتگاه


این موجودیت حاوی اطلاعات کامل از جزئیات یک امکان رفاهی در سامانه می باشد.

کلیدنوعتوضیحات
idIntegerشناسه
nameStringنام امکان رفاهی
group_idIntegerشناسه گروه امکان رفاهی
group_nameStringنام گروه امکان رفاهی

نمونه json

{
  "id": 1,
  "name": "استخر و جکوزی",
  "group_id": "1",
    "description": null
}