اطلاعات تصویر


این موجودیت حاوی اطلاعات کامل از اطلاعات یک تصویر در سامانه می باشد.

کلیدنوعتوضیحات
nameStringنام تصویر
captionStringنام امکان رفاهی یا مکان داخل تصویر
urlStringآدرس تصویر

نمونه json

{
  "name": "image1.jpg,
  "caption": "استخر و جکوزی",
  "url": "www.eghamat24.com/app/public/new_images//600x460/Kish-Panaroma-67.jpg",
    
}