نوع منوغذایی


این موجودیت حاوی اطلاعات کامل ازنوع منوغذایی اقامتگاه در سامانه می باشد.

کلیدنوعتوضیحات
limit_optionslimit_optionsمنوی بسته
full_optionsfull_optionsمنوی باز(بوفه)

نمونه json

{
   "limit_options": "limit_options"
   "full_options": "full_options"
}