نوع خدمت اقامتگاه


این موجودیت حاوی اطلاعات کامل از نوع خدمت قابل ارائه یک اقامتگاه، در سامانه می باشد.

کلیدنوعتوضیحات
transfer

نمونه json