خدمات اقامتگاه


این موجودیت حاوی اطلاعات کامل از خدمات یک اقامتگاه در سامانه می باشد.

کلیدنوعتوضیحات
typeProperty Service Typeنوع خدمت
labelStringنام خدمت
priceintهزینه
descriptionStringتوضیحات

نمونه json

{
   "type": [],
   "lable": "استقبال از میهمان",
   "price": 200000,
   "description": null
}