اطلاعات اقامتگاه


این موجودیت حاوی اطلاعات کامل از اطلاعات یک اقامتگاه در سامانه می باشد.

کلیدنوعتوضیحات
idIntegerشناسه
nameStringنام شهر
typeIntegerنوع اقامتگاه
starStringتعداد ستاره
gradeIntegerرتبه بندی
province_idStringشناسه استان
city_idIntegerشناسه شهر
latitudeDoubleعرض جغرافیایی
longitudeDoubleطول جغرافیایی
addressStringآدرس
room_countIntegerتعداد اتاق
facilities[FacilityDetails]امکانات رفاهی
images[File]تصاویر
descriptionStringتوضیحات
rules[Rule]قوانین اقامتگاه

نمونه json

{
 "id": 1,
 "name": "هتل جواد",
 "type": "hotel",
 "star": "4",
 "grade": "B",
 "province_id": 12,
 "city_id": 465,
 "latitude": null,
 "longitude": null,
 "address": null,
 "rooms_count": 1,
 "facilities": [],
 "images": [],
 "description": null
}