جزئیات نرخ ها


این موجودیت حاوی اطلاعات کامل ازجزئیات نرخ خدمات اقامتگاه در سامانه می باشد.

کلیدنوعتوضیحات
idIntegerشناسه
nameStringنام سرویس یا خدمت
meal_type_includedMealTypeمشمول وعده غذایی
breakfast_rateIntegerنرخ صبحانه
half_board_rateIntegerنرخ هافبرد
full_board_rateIntegerنرخ فولبرد
food_board_typeFoodBoardTypeنوع منوی غذایی (بوفه یا منو بسته)
cancelableBooleanکنسلی
sleepsInteger
min_stayInteger
max_stayInteger
facilities[FacilityDetails]توضیحات

نمونه json

{
 "id": 1,
 "name": "پنت هاوس روم",
 "meal_type_included": "پنت هاوس",
 "breakfast_rate": 4,
 "half_board_rate": 2,
 "full_board_rate": 2,
 "food_board_type": 2,
 "cancelable": 1,
 "sleeps": 0,
 "min_stay": [],
 "max_stay": [],
 "facilities": null
}