جزییات رزرو


این موجودیت حاوی اطلاعات کامل از رزرو درخواستی شما می باشد. زمانی که شما درخواست رزرو خود را ارسال کردید یک رزرو در سامانه ثبت شده که جزییات کامل این رزرو به شرح ذیل می باشد.

کلیدنوع دادهتوضیحات
property_idIntegerشناسه اقامتگاه رزرو شده
check_inDateTimeزمان ورود با فرمت yyyy-mm-dd [hh:mm]
check_outDateTimeزمان خروج با فرمت yyyy-mm-dd [hh:mm]
booker_first_nameStringاسم کوچک درخواست کننده رزرو
booker_last_nameStringنام خانوادگی درخواست کننده رزرو
booker_phoneString شماره تماس درخواست کننده رزرو
booker_emailString ایمیل درخواست کننده رزرو
stateStateنحوه ارسال درخواست به اقامتگاه
statusStatusوضعیت رزرو
mentionطرف بررسی کننده
confirmation_codeStringکد پیگیری در سامانه
property_confirmation_codeStringکد پیگیری اقامتگاه
agency_confirmation_codeStringکد پیگیری آژانس درخواست کننده
agentStringشخص ثالث مرتبط با رزرو
discountIntegerمیزان تخفیف رزرو
total_priceIntegerکل مبلغ براساس برد اقامتگاه
total_sales_priceIntegerمبلغ قابل پرداخت آژانس
total_daily_priceIntegerمبلغ پیشنهادی سامانه برای نمایش به مهمان
total_cancellation_feeIntegerهزینه کنسلی انجام شده
total_modification_feeIntegerهزینه تغییرات انجام شده
price_detailsPrice Detailsجزییات نرخی
descriptionString توضیحات مهمان یا آژانس درخواست کننده
create_dateTimestampزمان ایجاد رزرو
expire_dateTimestampمهلت پاسخگویی به استعلام
cancel_dateTimestampزمان کنسل شدن رزرو
definite_dateTimestampزمان تایید اقامتگاه
rooms[Reserve Room]اتاق های درخواستی
services[ReserveService]سرویس های درخواستی
promotions[ReservePromotion]طرح های تشویقی اعمال شده روی رزرو
rules[PropertyRule]قوانین اقامتگاه در هنگام رزرو

نمونه Json


{
   "property_id": 1,
   "check_in": "2020-09-03",
   "check_out": "2020-09-04",
   "booker_first_name": "mamad",
   "booker_last_name": "tets",
   "booker_phone": "09379332830",
   "booker_email": null,
   "vehicle": null,
   "vehicle_number": null,
   "state": "online",
   "status": "modify_booking",
   "mention": null,
   "confirmation_code": "1000090347387410",
   "property_confirmation_code": "gpHedhbw69",
   "agency_confirmation_code": null,
   "agent": null,
   "discount": 2080000,
   "total_price": 11400008,
   "total_sales_price": 8320000,
   "total_daily_price": 8480000,
   "total_cancellation_fee": 0,
   "total_modification_fee": 0,
   "price_details": {
    "details": [
     {
      "name": "total_sales_price",
      "amount": 8320000
     }
    ],
    "total_fee": 8320000,
    "final_amount": 8320000
   },
   "sell_mode": null,
   "description": null,
   "create_date": "2020-09-03 15:54:26",
   "expire_date": null,
   "cancel_date": null,
   "definite_date": null,
   "rooms": [
    {
     "reserve_room_code": "1599132266433",
     "room_type_id": 1,
     "rate_plan_id": 1,
     "count": 1,
     "adult_count": 2,
     "guest_first_name": "mamad",
     "guest_last_name": "tets",
     "guest_phone": "09379332830",
     "guest_email": null,
     "guest_national_code": null,
     "guest_passport_number": null,
     "guest_country_id": 222,
     "guest_city_id": null,
     "total_cancellation_fee": null,
     "total_modification_fee": null,
     "total_price": 6200008,
     "total_daily_price": 5800000,
     "total_sales_price": 5700000,
     "children": [],
     "guests": [],
     "prices": [
      {
       "day": "2020-09-03",
       "inventory": 18,
       "rack_rate": 6200008,
       "daily_rate": 5800000,
       "grs_rate": 5700000,
       "baby_cot_rack_rate": 1200000,
       "baby_cot_daily_rate": 950000,
       "baby_cot_grs_rate": 925000,
       "extend_bed_rack_rate": 1200000,
       "extend_bed_daily_rate": 950000,
       "extend_bed_grs_rate": 925000,
       "reservation_state": "online",
       "min_stay": null,
       "max_stay": null,
       "close_to_arrival": false,
       "close_to_departure": false,
       "closed": false
      }
     ],
     "room_type": {
      "id": 1,
      "name": "دوخوابه مستقیم",
      "type": "twin",
      "capacity": 2,
      "extra_capacity": 1,
      "single_bed_count": 0,
      "double_bed_count": 1,
      "sofa_bed_count": 0,
      "out_of_service": 0,
      "facilities": [],
      "rate_plans": [],
      "description": null
     },
     "rate_plan": {
      "id": 1,
      "property_id": 1,
      "agency_id": null,
      "country_id": null,
      "name": "اقامت با صبحانه",
      "breakfast_rate": null,
      "half_board_rate": null,
      "full_board_rate": null,
      "food_board_type": null,
      "cancelable": 0,
      "sleeps": null,
      "min_stay": null,
      "max_stay": null,
      "facilities": []
     }
    },
    {
     "reserve_room_code": "1599132266143",
     "room_type_id": 2,
     "rate_plan_id": 1,
     "count": 1,
     "adult_count": 2,
     "guest_first_name": "mamad",
     "guest_last_name": "tets",
     "guest_phone": "09379332830",
     "guest_email": null,
     "guest_national_code": null,
     "guest_passport_number": null,
     "guest_country_id": 222,
     "guest_city_id": null,
     "total_cancellation_fee": null,
     "total_modification_fee": null,
     "total_price": 5200000,
     "total_daily_price": 4800000,
     "total_sales_price": 4700000,
     "children": [],
     "guests": [],
     "prices": [
      {
       "day": "2020-09-03",
       "inventory": 15,
       "rack_rate": 5200000,
       "daily_rate": 4800000,
       "grs_rate": 4700000,
       "baby_cot_rack_rate": 1200000,
       "baby_cot_daily_rate": 950000,
       "baby_cot_grs_rate": 925000,
       "extend_bed_rack_rate": 1200000,
       "extend_bed_daily_rate": 950000,
       "extend_bed_grs_rate": 925000,
       "reservation_state": "online",
       "min_stay": null,
       "max_stay": null,
       "close_to_arrival": false,
       "close_to_departure": false,
       "closed": false
      }
     ],
     "room_type": {
      "id": 2,
      "name": "دوخوابه آنلاین",
      "type": "twin",
      "capacity": 2,
      "extra_capacity": 1,
      "single_bed_count": 2,
      "double_bed_count": 0,
      "sofa_bed_count": 0,
      "out_of_service": 0,
      "facilities": [],
      "rate_plans": [],
      "description": null
     },
     "rate_plan": {
      "id": 1,
      "property_id": 1,
      "agency_id": null,
      "country_id": null,
      "name": "اقامت با صبحانه",
      "breakfast_rate": null,
      "half_board_rate": null,
      "full_board_rate": null,
      "food_board_type": null,
      "cancelable": 0,
      "sleeps": null,
      "min_stay": null,
      "max_stay": null,
      "facilities": []
     }
    }
   ],
   "services": [],
   "promotions": [
    {
     "id": 1,
     "name": "تخفیف پلکانی",
     "caption": "تخفیف پلکانی",
     "start_date": "2020-09-01",
     "end_date": "2020-10-02",
     "type": "per_night",
     "city_id": null,
     "property_group_id": null,
     "property_id": 1,
     "room_type_id": null,
     "rate_plan_id": null,
     "data": {
      "per_night": [
       {
        "night_number": "1",
        "grs_rate": {
         "type": "percent",
         "value": "10"
        },
        "daily_rate": {
         "type": "percent",
         "value": "10"
        }
       },
       {
        "night_number": "2",
        "grs_rate": {
         "type": "percent",
         "value": "20"
        },
        "daily_rate": {
         "type": "percent",
         "value": "20"
        }
       },
       {
        "night_number": "3",
        "grs_rate": {
         "type": "percent",
         "value": "30"
        },
        "daily_rate": {
         "type": "percent",
         "value": "30"
        }
       },
       {
        "night_number": "4",
        "grs_rate": {
         "type": "percent",
         "value": "40"
        },
        "daily_rate": {
         "type": "percent",
         "value": "40"
        }
       },
       {
        "night_number": "5",
        "grs_rate": {
         "type": "percent",
         "value": "50"
        },
        "daily_rate": {
         "type": "percent",
         "value": "50"
        }
       }
      ]
     },
     "conditions": [],
     "description": null,
     "disabled": 0,
     "created_at": 1598956553,
     "updated_at": null,
     "deleted_at": null
    },
    {
     "id": 2,
     "name": "test",
     "caption": "test",
     "start_date": "2020-09-01",
     "end_date": "2020-09-13",
     "type": "per_night",
     "city_id": null,
     "property_group_id": null,
     "property_id": null,
     "room_type_id": null,
     "rate_plan_id": null,
     "data": {
      "per_night": [
       {
        "night_number": 1,
        "grs_rate": {
         "type": "percent",
         "value": 10
        },
        "daily_rate": {
         "type": "percent",
         "value": 10
        }
       }
      ]
     },
     "conditions": [
      {
       "name": "check_in",
       "value": [
        "2020-09-01",
        "2020-09-13"
       ]
      }
     ],
     "description": "test promotions",
     "disabled": 0,
     "created_at": 1598956572,
     "updated_at": null,
     "deleted_at": null
    }
   ],
   "rules": []
  }