نوع اتاق


این موجودیت حاوی اطلاعات کامل از نوع اتاق اقامتگاه در سامانه می باشد.

کلیدنوعتوضیحات
idIntegerشناسه
nameStringنام اتاق
typeStringنوع اتاق
capacityIntegerظرفیت نفر
extra_capacityIntegerظرفیت نفر اضافه
single_bed_countIntegerتعداد تخت تک نفره
double_bed_countIntegerتعداد تخت دو نفره
sofa_bed_countIntegerتعداد مبل تخت شو
out_of_serviceBooleanخارج از سرویس
facilities[FacilityDetails]امکانات رفاهی
rate_plans[RatePlan Details]جزئیات نرخ ها
descriptionStringتوضیحات

نمونه json

{
 "id": 1,
 "name": "پنت هاوس روم",
 "type": "پنت هاوس",
 "capacity": 4,
 "extra_capacity": 2,
 "single_bed_count": 2,
 "double_bed_count": 2,
 "sofa_bed_count": 1,
 "out_of_service": 0,
 "facilities": [],
 "rate_plans": [],
 "description": null
}