دسته بندی قانون


این موجودیت حاوی اطلاعات کامل از دسته بندی یک قانون اقامتگاه در سامانه می باشد.

کلیدنوعتوضیحات
childrenchildrenمقررات مربوط به کودکان
receptionreceptionمقررات پذیرش
cancellationcancellationمقررات کنسلی
early_check_inearly_check_inمقررات ورود زودهنگام
late_check_outlate_check_outمقررات خروج دیرهنگام
ratingratingمقررات نرخ ها
inventoryinventoryمقررات فهرست دارایی
modificationmodificationمقررات تقییرات
hotelhotelمقررات هتل ها
agencyagencyمقررات آژانس ها

نمونه json

{
  "name": 33,
  "type": "سهند",
  "category": 2,
  "description": "آذربایجان شرقی",
}