قانون اقامتگاه


این موجودیت حاوی اطلاعات کامل از یک قانون اقامتگاه در سامانه می باشد.

کلیدنوعتوضیحات
nameStringنام قانون
typeRule Typeنوع قانون
categoryRule Categoryدسته بندی قانون
descriptionStringتوضیحات

نمونه json

{
  "name": "مدرک معتبر زوجیت",
  "type": [],
  "category": [],
  "description": null
}